Turundajate Liidu
eetikakoodeks

Oleme sõnastanud põhimõtted, millest turunduskommunikatsiooni valdkonda kuuluvad ettevõtted oma igapäevases töös ja toimimises lähtuvad.

Peame oluliseks, et meil on üheselt aktsepteeritud eetika normid ning me tahame veelgi enam näidata, et agentuurides töötavad inimesed, kes mõistavad, milline vastutus lasub neil, väärtushinnangute ja moraali kujundamisel ühiskonnas. Seetõttu nõuab selline vastutus teadlikkust ja vastutustunnet. Tahame seista selle eest, et  Turundajate Liidu liikmed ei astu üle kodanike valuläve ja ei pane kolleege oma tegudega piinlikust tundma. 

Eetikakoodeksi standardid

1. Iga meie liige teab, et tal on kohustus:

 1. 1.1. Järgida omavahelises suhtluses korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise  printsiipi.
 2. 1.2. Teadvustada, et tal lasub kohus kaitsta ja edendada oma valdkonda ja selle nõuetele vastavalt käituvate kaasesindajate mainet.
 3. 1.3. Mitte halvustada ega laimata teisi liikmeid ega kolleege, nende seisukohti ja teistes valdkondades tegutsevaid isikuid. Kriitikat kolleegidele tehakse üksnes kontrollitud faktidele tuginedes ja vahetult. Vajadusel, kaitstakse oma töö tulemusi ja -võtteid kolleegide, tunnustatud valdkonna ekspertide ja konkurentide ees.
 4. 1.4. Suhtuda kolleegidesse erapooletult ega halvustada avalikkuse ees nende tegevust. 
 5. 1.5. Nõuda, et kaasliikmed järgiksid Koodeksi eetilisi soovitusi ja käitumuslikke nõudeid

2. Asjatundlikkus

 1. 2.1. Me keskendume enda tugevustele, mitte konkurendi nõrkustele.
 2. 2.2. Tunnustame oma kolleegide professionaalseid püüdlusi ja panust ning austame nende õigusi.

3. Austus

 1. 3.1. Meie ja kliendi vaheline koostöösuhe põhineb vastastikusel austusel, lugupidamisel ja usaldusel ning on läbipaistev.
 2. 3.2. Austame klientide, kolleegide jt õigust privaatsusele ega avalda nende kohta käivat informatsiooni, mis on saadud ametialase suhtluse käigus.
 3. 3.3. Me ei kasuta oma äris ebaausaid võtteid (heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, konkurendi või tema kauba/teenuse halvustamine, aga ka konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine).

4. Õiglus

 1. 4.1. Meie ei esita teise kolleegi hinnapakkumisele tuginevat või selle järgi kohandatud pakkumist, va kolleegi otsesel nõusolekul.
 2. 4.2. Kasutame konkurentide edestamisel, turuosa suurendamisel ja klientide juurdevõitmisel ainult seaduslikke ja eetiliselt aktsepteeritavaid vahendeid.
 3. 4.3. Me ei hangi kliente ebaausal teel, kallutades teise kolleegi klienti vahetama agentuuri või samal eesmärgil halvustada kolleege või teisi agentuure või nende poolt pakutavat teenust.
 4. 4.4. Me ei kasuta kolleegide ideid ja esitatud projekte, mis on juba eelnevalt kolleegi poolt kokkupandud ning kliendile esitatud.

5. Usaldusväärsus

 1. 5.1. Me ei kompromiteeri oma tegevustega omavahelist usaldust kliendiga.
 2. 5.2. Me käitume oma tegevuses ausalt ning järgime Koodeksi põhimõtteid ja vaimu nii, et meie oma isiklik maine, meie kliendi/tööandja ja elukutse maine tervikuna oleksid kaitstud.
 3. 5.3. Meie ja kliendi vaheline suhe rajaneb usaldusel. Me ei kasuta ära klientide heausklikkust, teadmatust või kogenematust. Seetõttu on teave, mida oleme seoses teenuse osutamisega saanud, konfidentsiaalne.
 4. 5.4. Leiame kliendile alati parema lahenduse ning kui enda teadmised napivad, küsime abi kolleegilt. 5.5. Vajadusel harime, nõustame ja toetame klienti. Kui selle kõige tulemusena ei ole võimalik parimat tulemust saavutada, loobume ja põhjendame.
 5. 5.6. Oleme vajadusel valmis osalema aruteludes ning pakkuma järelvalve- ning nõustamisteenust, et aidata tagada kvaliteetne, projekti eesmärkidele vastav tulemus.
 6. 5.7. Töötame eesmärgiga teha kliendile alati parimat tööd.

6. Äripõhimõtted

 1. 6.1. Meie kliendid ja teised huvigrupid peavad nägema meie liikmeid, kui usaldusväärseid ja ausaid ettevõtteid, mis täidavad alati oma kohustusi. Meie eetikakoodeks peab alati olema loomulik osa partneritega koostööst.
 2. 6.2. Täidame kõiki meile kohalduvaid seaduseid, õigusakte ning standardeid. 
 3. 6.3. Me ei poolda ühelgi viisil korruptsiooni, hinnakokkuleppeid ja toetame kõikides tegevuste osades korrektset ja igakülgset konkurentsi hinnapakkumuste tegemisel, lepingute sõlmimisel ja läbirääkimistel ja sisseostul. 
 4. 6.4. Meie poolt esitatud pakkumised ja hinnad on läbipaistvad ning kontrollitavad.

7. Kontrollorgan

 1. 7.1. Eetikakoodeksi võimalikke rikkumisi menetleb Aukohus, milleks on üldjuhul Turundajate Liidu juhatus. 
 2. 7.2. Aukohus valib endi seast Aukohtu esimehe. Igal Aukohtu liikmel on koosolekul otsuse  vastuvõtmisel 1 (üks) hääl, va Aukohtu esimehel, kellel on 2 (kaks) häält.
 3. 7.3. Aukohus võib algatada menetluse omaalgatuslikult või teiste juriidiliste või füüsiliste isikute vastavasisulise kirjalike pöördumiste alusel.
 4. 7.4. Aukohtule esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 
 5. 7.4.1. kaebuse esitaja andmed; 
 6. 7.4.2. kaebealuse andmed;
 7. 7.4.3. kaebuse aluseks oleva koodeksi rikkumise põhjendus viitega ühele või mitmele koodeksi punktile; 
 8. 7.4.4. asjaolud, millel kaebus põhineb ja neid asjaolusid kinnitavad tõendid; 
 9. 7.4.5. kas koodeksiga liitunud agentuurist kaebuse esitaja soovib aukohtumenetlusest osa võtta või mitte; 
 10. 7.4.6. lisatud dokumentide nimekiri.
 11. 7.5. Juhul, kui kaebuse sisu puudutab Aukohtu liiget, tuleb nimetatud liikmel ennast menetluse protsessist taandada.
 12. 7.6. Aukohtu esimees vaatab saabunud kaebused läbi 2 tööpäeva jooksul arvates kaebuse saabumisest. 
 13. 7.7. Aukohtu istungi kutsub kokku Aukohtu esimees, teavitades mõistliku aja jooksul Aukohtu liikmeid, kaebealust ja samuti kõiki teisi koodeksiga liitunud agentuure  kirjalikult või elektroonselt aukohtu istungi toimumise ajast ja kohast.
 14. 7.8. Aukohus annab kaebealusele tähtaja kaebusele vastamiseks. Kui kaebealune jätab kaebusele ettenähtud ajaks vastamata, jätkab Aukohus menetlust. 
 15. 7.9. Kaebealuse vastuse puudumist ei loeta kaebuse õigeksvõtuks.
 16. 7.10. Otsuse teeb Aukohus 20 päeva jooksul alates menetluse algatamisest. 
 17. 7.11. Aukohus teeb otsuse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla kõik aukohtu otsuse tegemisel hääletanud aukohtunikud.
 18. 7.12. Aukohtu otsuse resolutiivosa tehakse teatavaks istungi päeval. 
 19. 7.13. Aukohus vormistab motiveeritud otsuse kirjalikult ja saadab ärakirja otsusest kõigile aukohtu liikmetele, samuti kaebealusele, kaebuse esitajale ja kõigile koodeksiga liitunud agentuuridele otsuse tegemise päevale järgneval päeval. 
 20. 7.14. Aukohtu esimees või tema poolt määratud Aukohtu liige teavitab avalikkust tehtud otsuse resolutsiooni sisust otsuse tegemise päeval.
 21. 7.15. Aukohtu otsus jõustub 1 kuu möödumisel selle tegemise päevast. Jõustunud Aukohtu otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.  
 22. 7.16. Jõustunud Aukohtu otsusel on poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel.

Aukohtu koosseis:

 • Tõnu Kõva - agentuur Age McCann
 • Annika Avikson - agentuur AD Angels
 • Ken Matsalu - agentuur ID Production
 • Pärtel Vurma - agentuur Velvet
 • Ivo Kallasmaa - kommunikatsioonibüroo Dalton